زبان انگلیسی

انگلیسی در ۶ دقیقه – استرس در محل کار

یادگیری زبان با روزی 6 دقیقه تمرین

لطفا به این شش دقیقه صوت گوش نموده و همزمان متن زیر را مرور نمایید ، هر بخش را که متوجه نشدید صورت را متوقف نموده و یا به عقب برگردانید

به خاطر داشته باشید این صوت مربوط به سطح متوسط می باشد و احتمالا برای سطح ابتدایی کمی دشوار است

Doug: Hello, I’m Doug Campbell and this is 6 minute English. Today we’re talking
about stress. Stress at work. And I’m here with the very relaxed Jackie Dalton.
Jackie: Hi Doug, yes our topic today is about difficult jobs – they can make you feel
really stressed.
Doug: And Jackie as usual I have a question for you.
Jackie: Okay, well now I am feeling stressed! What’s the question?
Doug: Okay, here we go. Which of these three jobs is considered the most stressful?
Is it
a) a broadcaster
b) a teacher
c) a pilot
Which of those three jobs is considered the most stressful?
Jackie: Oh that’s a very tricky one. I won’t say broadcaster because I’m usually not
very stressed.
Teacher….I think can be extremely stressful because you’ve got lots of people
with you all the time who you’ve got to control.
Pilot is probably quite scary because you got to…. you are responsible for lots
of lives but I’m going to go with teacher because
I think day to day it’s quite a stressful job.
Doug: Okay, we’ll check your answers in a few minute. But first here’s Val talking
to people on the streets of London. Some workers in London are very stressed
out! Here’s Val talking to her first stressed out worker. What’s her job?
Val and woman
Val: Right, let’s find some stressed out people in London. What stresses you out at
work?
Woman: Everything!!!!!
Val: What do you do?
Woman: I work as a waitress at a hotel.
Val: So that’s a stressful job?
Woman: Well, it can be.
Val: What’s stressful about it?
Woman: Well, just getting everything done on time and getting all the customers fed at
the same time and it’s really busy and things like that.
Doug: Well, she’s a waitress. She works in a restaurant in a hotel and she says her job
can be stressful sometimes.
Jackie: Well if it’s a busy restaurant and there’s a lot to do that can be really stressful.
And I’m sure some customers can be difficult, you know when they complain
about the service or the food.
Doug: And there’s a lot to do. Getting everything done – that’s stressful.
You’re listening to BBC LearningEnglish.com.
Doug: Now Jackie, so you don’t think your job is stressful.
Jackie: I think it’s sometimes stressful but it’s really not too bad. But there is a lot do
and that sometimes stressful but lots of jobs are like that.
Doug: Well let’s hear more from Val who is asking our question – what stresses you
out at work?
Val and woman
Val: Excuse me Ma’am I just want to ask you a question – What stresses you out at
work?
Woman: What stress do I get at work? Everything – too much work.
Val: There you go Doug – too much work. Make sure you don’t do much of that
today.
Doug: Thank you very much.
Well, what does that woman find stressful at work – “Everything”, she said.
Jackie: Too much work. People often complain about that.
Doug: ….that you have too much work.
Stress. That’s a word you hear a lot. And here are different forms of the word.
Jackie: So yes you can have stress. Stress at work can be a problem.
Stressed. To be stressed. Are you stressed Doug:?
Stressed out. That’s a bit more informal. Are you stressed out? I’m feeling
stressed out today.
Stressful. Do you have a stressful job?
Doug: You’re listening to BBC Learning English.com.
Jackie: Now here are some more key words and expressions about stress. The people
talking about their jobs were quite stressed. Perhaps they were in a hurry.
Perhaps they were late for work.
Doug: Well, what’s the opposite of stressed?
Jackie: When you are not worried about anything you are very relaxed.
Doug: When you are making a speech – in front of lots of people that can make you
feel really stressed. You can be really nervous.
Jackie: But you should relax.
Doug: Which is not very easy.
Jackie: What else is stressful?
Doug: When you are studying English – taking an exam – that’s stressful.
Jackie: It certainly is!
Doug: And we have been talking about jobs today – stressful jobs.
We heard from two women who thought everything about their work was
stressful. Here they are again.
Val and woman
Val: Right, let’s find some stressed out people in London. What stresses you out at
work?
Woman: Everything!
Val: What do you do?
Woman: I work as a waitress at a hotel.
Val: So that’s a stressful job?
Woman: Well it can be.
Val: What’s stressful about it?
Woman: Well just getting everything done on time and getting all the customers fed at
the same time and it’s really busy and things like that.
Val: Excuse me Ma’am I just want to ask you a question – What stresses you out at
work?
Woman: What stress do I get at work? – everything – too much work.
Val: Thank you
Doug: Okay and finally my question
Which of these jobs is considered to be the most stressful job?
Is it
a) a broadcaster
b) a teacher
c) a pilot
It was a tricky quiz today.
Jackie: Yes it was and I guessed teacher, but I imagine they can all be stressful at some
time.
Doug: Yes but I think most people would say that B, a teacher , is the most stressful
job, because if you’re a pilot …yes, even though a pilot and perhaps a
broadcaster – those jobs can be stressful, surveys say that a teacher is the most
stressful job. Big responsibility – you’re taking care of lots of students.
Jackie: Yes. I can see that.
Doug: That’s all for now. Goodbye
Jackie: Goodbye.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =